Profesjonsansvar er erstatningsansvar som følge av feil eller forsømmelser under utøvelsen av profesjon. Profesjonsansvaret gjelder typiske rådgiveroppdrag som advokat, leger, eiendomsmegler, revisor, regnskapsfører, økonomisk rådgiver, arkitekt, megler mv. En profesjonsutøver vil kunne bli ansvarlig hvis kravene til forsvarlig yrkesutøvelse er overtrådt – eksempelvis gi uriktige råd – og den mangelfulle håndteringen av oppdraget påfører klienten et formuestap.

Mer om erstatningsrett

Hvilke tapsposter kan det kreves erstatning for?

Les mer

Personskadeerstatning

Les mer

Forsørgertap

Les mer

Erstatning etter uberettiget straffeforfølgning

Les mer

Erstatningskrav mot stat og kommune

Les mer

Fagpersoner

Viser