Erstatningsrett

Hvil­ke taps­pos­ter kan det kre­ves erstat­ning for?

Vi bruker beregningsprogrammet Ejus som sikrer riktig utregning av den erstatningen du har krav på, herunder også eventuelle krav på renter.  

Erstatningen skal som utgangspunkt dekke det fulle økonomiske tapet du lider som følge av den skadevoldende handling. Økonomiske tap du er påført kan være inntektstap og erstatning for utgifter. Erstatningen beregnes ved at det foretas en sammenligning mellom hva du ville tjent uten skaden og hva du tjener med skaden. Du har også krav på å få dekket rimelige og nødvendige merutgifter som skaden har medført. Typiske utgifter kan være utgifter til medisiner, behandling hos lege, transportutgifter, spesialtilpasset utstyr og hushjelpsarbeid.

Du kan også ha krav på ikke-økonomisk tap, som for eksempel menerstatning (kompensasjon for tapt livsutfoldelse) og oppreisning (kompensasjon for tort og svie).

Menerstatning har du krav på dersom du er påført en varig og betydelig medisinsk skade. Erstatningen skal dekke tapt livsutfoldelse. For å ha krav på menerstatning må den varige, medisinske invaliditetsgraden (VMI) være på minimum 15 prosent. Den medisinske invaliditeten fastsettes normalt av en medisinsk sakkyndig spesialist. Valget av spesialist er viktig for å sikre korrekt erstatning, og vi har god oversikt over disse.    

Du vil også kunne ha krav på oppreisningserstatning for påført skade eller krenkelse. Oppreisningserstatning er en kompensasjon for tilfeller hvor man er blitt utsatt for en skade eller krenkelse og skal kompensere for tort og svie (et ikke-økonomisk tap).

Mer om erstatningsrett

Personskadeerstatning

Les mer

Forsørgertap

Les mer

Profesjonsansvar

Les mer

Erstatning etter uberettiget straffeforfølgning

Les mer

Erstatningskrav mot stat og kommune

Les mer

Fagpersoner

Viser