Med personskade mener man fysiske og psykiske skader påført mennesker. Hvis du blir påført en personskade, har du muligens krav på erstatning fra forsikringsselskap eller skadevolder. Vi kan bistå deg med å med å kreve erstatning fra både skadevolder og forsikringsselskap.   

Det finnes ulike typer personskader du kan kreve erstatning for.

Trafikkskade
Har du blitt påført en personskade som følge av en bilulykke, har du krav på erstatning. Der et kjøretøy er involvert, vil enhver som utsettes for skade, ha rett på erstatning under kjøretøyets forsikring. I tillegg vil man som sjåfør eller passasjer i bil som regel også være dekket av en ulykkesforsikring eller muligens også en reiseforsikring.

Personskade etter vold - voldsoffererstatning

Dersom du er utsatt for en voldshandling og har blitt påført personskade, har du krav på erstatning fra den som utøvde volden eller fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). KFV er en statlig etat som utmåler og forskutterer erstatningen til fornærmede/skadelidte, som igjen vil kreve regress av skadevolder. KFV skal dekke alle dine økonomiske tap, herunder inntektstap, erstatning for utgifter, menerstatning og oppreisning.

Pasientskadeerstatning

Blir du utsatt for pasientskade, vil du kunne ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE er en statlig etat under Helse- og omsorgsdepartementet og behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de blir utsatt for svikt i helsevesenet. Du kan kreve erstatning for økonomiske tap som pasientskaden har påført deg.

Yrkesskade
Dersom du er påført sykdom eller skade under arbeid, kan du ha krav på erstatning. Dersom du er påført en yrkesskade, kan ditt tap kompenseres både gjennom ytelser fra det offentlige og gjennom den yrkesskadeforsikringen din arbeidsgiver har tegnet. Er du ansatt i stat eller kommune, kan skaden også være dekket av ytelser fastsatt i tariffavtale. Det er i alle saker viktig at skaden meldes til både Nav og yrkesskadeforsikringsselskapet så snart som mulig.


Mer om erstatningsrett

Hvilke tapsposter kan det kreves erstatning for?

Les mer

Forsørgertap

Les mer

Profesjonsansvar

Les mer

Erstatning etter uberettiget straffeforfølgning

Les mer

Erstatningskrav mot stat og kommune

Les mer

Fagpersoner

Viser