Fagfelt

Utlen­dings­rett

Elden Advokatfirma har bred erfaring med samtlige problemstillinger innenfor utlendingsrett. Vi tilbyr bistand i alle typer saker etter utlendingsloven og statsborgerloven, inkludert saker om straff og internering.

Utlendingssaker kan grovt sett deles inn i asylsaker og oppholdssaker. Myndighetene kan beslutte forvaltningssanksjoner som tilbakekall av oppholdstillatelser og statsborgerskap, bortvisning og utvisning. Noen brudd på utlendingsloven kan også utløse straff. I noen tilfeller kan politiet og forvaltningen beslutte tvangsmidler etter utlendingsloven, som for eksempel internering.

Saker etter utlendingsloven og statsborgerloven innehar typisk flere stadier. Vi kan bistå deg på flere eller alle stadiene i prosessen av en sak. Sakens stadier kan deles inn i søknadsstadiet, klageprosessen og rettssak.

Mer om utlendingsrett

Søknadsstadiet

Les mer

Klageprosesser

Les mer

Rettssak

Les mer

Fagpersoner

Viser