Hjem

Priser og betingelser

Elden Advokatfirma søker å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Salærkostnaden er basert på medgått tid, og er avhengig av oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Vi er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også “Forskrift av 14. november 2012 nr. 1 066 om prisopplysning for varer og tjenester” (prisopplysningsforskriften).

Som klient vil du ved oppdragets begynnelse få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn for ditt oppdrag, hvordan salæret vil bli beregnet og en orientering om våre faktureringsrutiner. Det kan også inngås avtale om løpende informasjon om påløpte omkostninger.

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn der vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

For forbrukerklienter ligger våre veiledende timepriser (for advokatfullmektiger, advokater og advokater med seniorkompetanse) i intervallet kr. 2 250 til kr. 6 250 inkl. mva (kr. 1 800 til kr. 5 000 eks. mva) avhengig av sakens art. For bistand fra advokatassistent eller andre støttefunksjoner er timesatsene kr 1187-1500 inkl mva (950-1200 eksl. mva). Konkrete timepriser avtales ved etableringen av det enkelte oppdrag. Avhengig av de konkrete forhold ved oppdraget kan det også avtales timepriser utenfor dette intervallet.

For klienter som ikke er forbrukere, herunder selskaper, personer og andre juridiske personer, avtales timepriser for oppdraget ved oppdragsetableringen.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær. 

Vårt salærkrav begrenses ikke av hva klienten blir tilkjent som erstatning for sakskostnader fra motpart eller andre.

Vi påtar oss ikke saker på såkalt «no-cure-no-pay» basis, og vi har etter Advokatforeningens regler ikke anledning til å avtale at vårt salær kun skal fastsettes på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens gjenstand eller resultat.
 

Alminnelige oppdragsvilkår
Elden Advokatfirma AS opererer under alminnelige oppdragsvilkår som inngår som del av oppdragsavtalen i alle våre oppdrag. Disse kan finnes nederst på denne siden.

Ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt.
 

Straffesaker
Retten dekker salær for forsvareroppdrag for de fleste saker når det er tatt ut tiltale i saken og alltid i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand i saker uten rett til offentlig forsvarer, eller der hvor klient ønsker bistand utover hva det offentlige dekker, betaler klienten selv kostnadene relatert til egen forsvarer. 

Ved henleggelse eller frifinnelse i straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert advokatutgifter etter nærmere regler i straffeprosessloven.
Fri rettshjelp/fri sakførsel

I noen sakstyper, blant annet avhengig av klientens inntekts-/formuesforhold, kan det være mulig å få innvilget fritt rettsråd eller fri sakførsel fra det offentlige. Mer informasjon om vilkårene for dekning finnes hos Statsforvalteren.no 
 

Forsikringsdekning
Advokatsalæret vil i noen typer saker delvis kunne dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i mange av de vanlige hjemforsikringene. 
 

Erstatningssaker m.m.
I saker hvor det er aktuelt å kreve erstatning fra en annen part, for eksempel personskadesaker, vil det kunne være aktuelt å kreve at den ansvarlige skadevolder dekker utgifter til advokat som en del av skadelidtes økonomiske tap som følge av saken.

Alminnelige oppdragsvilkår

1. INNLEDNING

Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører. 

Disse alminnelige betingelser overgis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. 

Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient. 

Advokatfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert oppdragsbekreftelse eller annen skriftlig bekreftelse. 

Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget. 

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette. 

For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsen og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel. 

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time. 

Dersom prosedyreoppdrag faller bort så kort tid før rettsmøtets oppstart at den avsatte rettstid ikke lar seg omdisponere til andre oppdrag, inngår denne tiden som grunnlag for salærberegning.

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere. 

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold. 

Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.[1] 

Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. 

Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget. 

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser. 

4. SALÆRFORSKUDD OG KLIENTMIDLER

Salærforskudd som innbetales skal innbetales til klientkonto 1607 40 34024 merket med advokatfirmaets saksnummer. Dersom beløpet innbetales fra annen avsender enn klienten selv, må advokatfirmaet på forhånd få orientering om hvem innbetalingen kommer fra, og grunnlaget for at vedkommende betaler inn på klientens vegne.

Midler advokatfirmaet innkrever på klientens vegne i anledning saken, vil bli innkrevet til klientkontoen, og blir stående der inntil de evt disponeres til dekning av utlegg eller salærkrav. Innestående på klientkontoen kan når som helst kreves utbetalt av klienten så lenge beløpet ikke tjener til sikkerhet for påløpt salær, ansvar for rettsgebyr eller andre kostnader, avgitt inneståelseserklæring eller lignende.

Advokatfirmaet er bemyndiget til å utbetale fra klientmidlene til dekning av utlegg og salær som er påløpt i anledning saken, og ellers i henhold til klientens skriftlige instrukser. Advokatfirmaet skal også være bemyndiget til å utbetale klientmidler i den grad dette inngår som en del av selve advokatoppdraget.

Ved hvert årsskifte vil det bli sendt ut kontoutskrift for klientkonto for aktive saker med innestående klientmidler pr årsskiftet. For øvrig sendes kontoutskrift ut når det bes om fra klienten.

Klienten er ansvarlig for å holde advokatfirmaet orientert om sin adresse og bankkontonummer slik at innestående beløp kan utbetales senest ved avslutning av oppdraget. Dersom kontonummer ikke er opplyst eller kontoen ikke lenger eksisterer, og det i mer enn 12 måneder etter avslutning av oppdraget ikke har vært mulig å få kontakt med klienten ved brev til den adresse som er opplyst til oss eller til folkeregistrert adresse, kan gjenstående midler deponeres i Norges Bank i henhold til deponeringsloven, hvoretter klienten må henvende seg til Norges Bank for utbetaling.

Klienten må ikke uten forutgående avtale med advokatfirmaet ta initiativ til at penger innbetales til klientkontoen fra utenforstående. Transaksjoner der advokatfirmaet ikke kjenner til bakgrunnen for innbetalingen kan etter omstendighetene gi grunnlag for rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven.

5. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 350 000 (enslige), kr 540 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 150.000 (nettoformue). Statsforvalteren kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp finnes på sivilrett.no. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelps­dekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.[2] 

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker. 

Ved bistand i straffesaker som blir henlagt, kan det etter omstendighetene fremmes krav om erstatning fra staten for advokatkostnader. Slik krav må fremmes innen 1 måned fra klienten mottar melding om henleggelsen. Klienten er selv ansvarlig for å varsle advokaten om mottatt henleggelse. Klienten er selv ansvarlig for eventuelt mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp staten dekker.

Ved bistand i saker med fri sakførsel eller straffesaker der retten i utgangspunktet dekker advokatens salær, forekommer det at retten likevel ikke dekker merkostnader og salær knyttet til reise og opphold (bostedsforbehold). I så fall er klienten ansvarlig for slikt salær.

6. ADVOKATFIRMAETS ANSVAR

Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA, Pb 700 Sentrum, 0106 OSLO,
org.nr. 995 568 217


Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. I alle tilfeller er et evt. erstatningsansvar eller annet ansvar for Elden Advokatfirma AS, dets partnere eller medarbeidere, oppad begrenset til et samlet beløp på maksimalt kr 5 millioner.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. 

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall. 

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler. 

7. BEHANDLING AV INFORMASJON

Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter.[3] I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig.[4] I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.[5] 

Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.[6] 

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av advokatfirmaet i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaets styre og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan ansvarlig advokat kontaktes.[7]

Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon.[8] Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet. 

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.[9] Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning. Kopier kan utleveres mot vederlag. 

8. KLAGE 

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold. 

Disiplinærnemnden for advokater behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærnemnden har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Mer informasjon samt klageskjema finnes på www. advokatklageordningen.no. 

Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler. Oslo tingrett avtales som verneting for alle tvister.

9. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR  

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel. 

[1] Jf. tvisteloven § 6-13 (1) bokstav d og § 10-5 (2).

[2] I henhold til regler for god advokatskikk pkt. 3.4 er det advokatens forpliktelse å opplyse sin klient om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp eller rettshjelpsforsikring. 

[3] Jf. straffeloven av 1902 § 144.

[4] Jf. regler for god advokatskikk pkt 2.3.2.

[5] Unntak følger blant annet av straffeloven av 1902 § 139 og hvitvaskingsloven § 18. 

[6] Jf. regler for god advokatskikk pkt 2.3.3.

[7] Jf. personopplysningsloven §§ 8, 9, 18, 19 mv. 

[8] Jf. personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften § 2-11. 

[9] Slik oppbevaringsplikt følger blant annet av bokføringsloven § 13 og hvitvaskingsloven § 22.