Fagfelt

Arv og skifte

Vi har flere advokater som er spesialisert innenfor rettsområdene arv og skifte. Advokatene i arv- og skiftegruppen har lang erfaring med både rådgivning og prosedyre.
MHJ

Gene­rell strafferett

Vi er landets største advokatfirma innen strafferett og et av Norges største juridiske fagmiljøer innen straff og straffeprosess.
Bistandsadvokat

Erstat­nings­rett

Gjennom mer enn 25 år har Elden Advokatfirma vært spesialisert innen erstatningsrett. Flere av våre advokater har solid erfaring på området og har lang erfaring i å prosedere erstatningssaker for domstolene.
Erstatningsrett

Øko­no­misk strafferett

Vi har et av landets ledende fagmiljøer innen økonomisk strafferett, forvaltningssanksjoner og næringslivets arbeid med regeletterlevelse.
Generell strafferett

Tviste­løs­ning og prosedyre

Vi har et av landets største fagmiljøer innenfor sivilrettslig tvisteløsning. Vi fører hvert år en rekke saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.
E logo

Barne­rett

Vi har omfattende erfaring fra barnerettssaker. Vi har erfaring med å bistå både foreldre og barnet direkte.
Generell privatrett

Arbeids­rett

Vi har et av landets største fagmiljøer innen arbeidsrett. Vi har særlig kompetanse innen strategisk rådgivning, forhandlinger og prosedyre. 
Arbeidsrett

Per­son­vern

Vi har kompetanse og erfaring til å bistå privatpersoner med å ivareta sitt personvern. Vi bistå også bedrifter med å sikre at tilstrekkelige rutiner er på plass, og at enkeltpersoners rettigheter ivaretas.
Strafferett for næringslivet

Utlen­dings­rett

Vi har bred erfaring med samtlige problemstillinger innen utlendingsrett. Vi tilbyr bistand på alle stadiene i prosessen av en sak.
CLY

Kon­trakt, fast eien­dom og entreprise

Vi har et sterkt fagmiljø innenfor kontrakt, fast eiendom og entreprise. Vi bistår våre klienter i alle stadier av prosessen.
Kontraktsrett