Erstatningsrett

Erstat­ning etter ube­ret­ti­get straffeforfølgning

Ved urettmessig straffeforfølgning har personer og foretak krav på erstatning fra staten for økonomisk tap lidt som følge av den urettmessige forfølgningen. Det er et vilkår for slik erstatning at forfølgelsen har ledet til frifinnelse eller innstilling av saken. Statens sivilrettsforvaltning behandler kravene om erstatning etter urettmessig straffeforfølgning.

Mer om erstatningsrett

Hvilke tapsposter kan det kreves erstatning for?

Les mer

Personskadeerstatning

Les mer

Forsørgertap

Les mer

Profesjonsansvar

Les mer

Erstatningskrav mot stat og kommune

Les mer

Fagpersoner

Viser