Priser og vilkår

Vår veiledende timepris ligger i området kr 1 600 til kr 3 900 + mva. avhengig av sakens art og kompleksitet. Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfeller å kunne gå såvel under ovennevnte minstepris som over ovennevnte maksimalpris pr. time.

Les mer

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet - og i det vesentligste - være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås mv.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

Straffesaker
I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Fri rettshjelp/fri sakførsel
For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene.

Hele rettshjelpsloven er gjengitt på lovdata.no.

Forsikringsdekning
Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.

Dette omtales i noe mer detalj hos justisdepartementet (på regjeringen.no).

Aksept av oppdrag
Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Faglige og etiske retningslinjer
Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.

«Vår honorarberegning vil normalt være
knyttet til tidsforbruket i den enkelte sak»

Advokatfirmaet Elden DA