Vi har kompetanse til å bistå med alle problemstillinger som kan oppstå i foreldretvister.

Foreldreansvar
Foreldreansvar gir rett og plikt til å ta avgjørelse på barnets vegne. Mest praktisk er utstedelse av pass, medisinsk behandling og flytting. I dag får begge foreldrene normalt foreldreansvar for barnet ved fødsel.   

En forelder kan fratas del i foreldreansvaret ved avtale eller dom. Terskelen for å frata noen del i foreldreansvaret er høy. Mest aktuelt er fratakelse av foreldreansvar i saker som omhandler vold, overgrep eller hvor konfliktnivået er høyt.

Fast og delt bosted

Barnets faste bosted har stor betydning for begge foreldres avgjørelsesmyndighet overfor barnet.  Den som har daglig omsorg for barnet, tar større avgjørelser om dagliglivet. I dag kan også den som har daglig omsorg for barnet, flytte fritt innenlands. Har foreldrene delt fast bosted, tar en større avgjørelser om dagliglivet sammen. En foreldre kan heller ikke flytte fritt, uten samtykke fra den andre. Foreldre står fritt til å avtale delt fast bosted, men at barnet bor mer hos den ene foreldrene og har samvær med den andre.    

Vi kan bistå med opprettelse av avtaler om bosted og bistand til å føre en bostedstvist for retten.

Samvær
Barn har rett til samvær med begge foreldre. Foreldre står fritt til å avtale det samværsomfang de mener er til det beste for barnet. Blir ikke foreldrene enige, kan spørsmålet avgjøres av domstolen. Domstolen kan også beslutte at det ikke skal være samvær eller at samvær skal skje under tilsyn.

Vi bistår med opprettelse av samværsavtale og fører saker for retten om samvær.

Barnets stemme

Barnets stemme har normalt stor betydning i foreldretvister. Barn har rett til å uttale seg om tvister etter barneloven fra de er sju år. Når barnet har fylt tolv år, skal det legges stor vekt på barnets mening.Barn høres normalt ved at de snakker med dommeren direkte eller en sakkyndig psykolog.

Mer om barnerett

Barnevern

Les mer

Fagpersoner

Viser