Vi bistår både barn og foreldre i barnevernstvister.

Barnets stemme
Vi har lang erfaring med å bistå barn direkte slik at de får ivaretatt sine rettigheter i barnevernsprosessen.

Partsrettigheter betyr at barnet har rett til å bli kjent med alle sakens dokumenter, delta i saken på lik linje som foreldrene, samt få egen advokat. I barnevernssaker har barn normalt partsrettigheter fra det er 15 år. Yngre barn kan få partsrettigheter i særlige tilfeller. Barn som blir plassert på institusjon på grunn av alvorlige adferdsvansker og barn som kan ha blitt utsatt for menneskehandel, har alltid rett til å være part, uavhengig av alder.     

Barn som ikke har partsrettigheter, har rett til å medvirke hvis de er i stand til å danne seg egne synspunkt. Det finnes ingen nedre grense. Barnet kan snakke direkte med dommeren eller snakke med en talsperson som oppnevnes av fylkesnemnda. Det kan også oppnevnes en sakkyndig som barnet snakker med.  

Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse innebærer at det offentlige overtar omsorgen for barnet. Flere vilkår må være oppfylt før omsorgsovertakelse kan besluttes, blant annet det mildeste inngreps prinsipp. Det betyr at en ikke kan foreta en omsorgsovertakelse om omsorgen til barnet kan bedres av mindre inngripende tiltak. Skal det offentlige overta omsorgen for barnet, må det være til barets beste.  

Våre advokater har omfatte erfaring med å bistå foreldre og barn i saker om omsorgsovertakelse.

Samvær

Dersom barnevernet overtar omsorgen for barnet, har barnet rett på samvær med sine foreldre. Avgjørende for spørsmålet om samværsomfang er barnets beste. Norge er felt i EMD gjentatte ganger ettersom de tidligere gav for lite samvær til å sikre en mulig tilbakeføring til foreldrene.    

I Norge åpner loven for at andre enn foreldrene kan be om samvær med barnet, eksempelvis besteforeldre.   

Våre advokater har omfattende erfaring med å bistå i samværssaker.

Adopsjon
Adopsjon er et av de mest inngripende tiltak norske myndigheter kan foreta i partenes rett til familieliv. Adopsjon innebærer at alle juridiske bånd mellom barn og foreldre blir brutt, slik at barnet istedenfor anses som adoptivforeldrenes biologiske barn. Terskelen for å idømme adopsjon er høy.  

Våre advokater har omfattende erfaring med å bistå i adopsjonssaker.

Institusjonsplassering

Barn som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet, hatt et vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte utvist alvorlige atferdsvansker, kan plasseres på institusjon mot egen vilje. Plassering på institusjon mot barnets vilje er et svært inngripende tiltak ovenfor barnet. Barn kan også samtykke til å plasseres på institusjon.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå barn på institusjon for å sikre dem nødvendig oppfølgning og en tydelig stemme.

Barnevernet i Norge
Barnevernet har myndighet til å fremme saker for fylkesnemnda og domstolen. Sakene omhandler svært inngripende tiltak i partenes privatliv og familieliv.  

Norge er gjentatte ganger dømt i EMD de siste årene. Kort oppsummert handler det om at Norge har hindret tilbakeføring av barn ved å sette samvær så lavt at tilbakeføring har vært umulig. Norge er også kritisert for at norske rettsavgjørelser ikke har hatt et tilstrekkelig oppdatert avgjørelsesgrunnlag. EMD-avgjørelsene har satt et nødvendig fokus på norsk barnevern.

Mer om barnerett

Foreldretvister

Les mer

Fagpersoner

Viser