Aktuelt

Uttalelse om Andrey Yakunins anke / Statement on the appeal of Andrey Yakunin

7b0027e2 02ad 4454 bfdf 7967a8b13fb8 w 1024 h 680

Publisert: 24.10.2022

Den britiske statsborgeren Andrey Yakunin, som er varetektsfengslet for droneflyging på Svalbard, har anket fengslingskjennelsen til Hålogaland lagmannsrett. I anken fremholdes det at sanksjonsreglene ikke gjelder britiske statsborgere og at de uansett ikke gjelder på Svalbard, da de strider mot Svalbardtraktaten.

(English version below)

Yakunin ble 17. oktober siktet for å ha flydd en drone under sin båtferie på Svalbard. Han brukte dronen til å ta landskapsbilder og følge med på værforholdene. Siktelsen dekker ikke bruk av droner på det norske fastlandet.

- Jeg er en britisk statsborger som har gyldig droneoperatørlisens og pilot-ID utstedt av britiske myndigheter. Jeg fløy og opererte en lett, ikke-kommersiell drone mens jeg seilte rundt Spitsbergen. Jeg har seilt i Nord-Norge i flere år. Teamet mitt og jeg følger alltid kravene til besøkende på Svalbard og passer på å ikke forstyrre det lokale dyrelivet. Jeg respekterer politiets arbeid for sikkerhet og trivsel for alle i Arktis, både nordmenn og utlendinger. Jeg har gjort mitt beste for å hjelpe politiet i deres undersøkelser, og jeg håper at denne situasjonen blir løst raskt, sier Andrey Yakunin.

- Jeg tror at hvis jeg blir tiltalt, vil det være basert på teknikaliteten at jeg ble født i Russland, selv om jeg er britisk statsborger og bor i Italia, fortsetter Yakunin.

I sin anke argumenterer Yakunins advokater for at sanksjonsreglene ikke gjelder britiske statsborgere, og at de i alle fall ikke gjelder på Svalbard, da de er i strid med Svalbardtraktaten.

Yakunin har innrømmet å ha fløy droner på Svalbard, men han reiste på sitt britiske pass som britisk statsborger. Det var ingen informasjon på Sysselmannens nettside om forbud mot dronebruk for utlendinger, og vår klient hadde følgelig ingen grunn til å tro at aktiviteten var forbudt for ham. Han erkjenner ikke straffskyld.

Svalbardregionen har forbud mot diskriminering på grunn av nasjonalitet.

Både Storbritannia og Russland har signert Svalbardtraktaten, og deres borgere har dermed begge rettighetene som følger av traktaten og en beskyttelse mot diskriminerende behandling. Yakunin er både britisk og russisk statsborger og er derfor beskyttet av traktaten på grunn av sitt dobbelte statsborgerskap.

I anken argumenterer Yakunins forsvarere også for at selv om sanksjonsregelverket forbyr russere å operere fly på norsk territorium, gjelder disse ikke for hobbyflygning med droner, som i tilfellet for Andrey Yakunin.

Etter forsvarerens syn er forvaringen også uforholdsmessig med tanke på eventuell forventet straff for siktelsen.

Yakunin blir forsvart av advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg fra Elden Advokatfirma og hans offentlige forsvarer, advokat Jens Bernhard Herstad, fra Advokatfirmaet Herstad.

Priv.til.red.:

1. Den fullstendige anken er publisert på Andrey Yakurins LinkedIn profil - https://www.linkedin.com/posts/ayakunin_statement-on-the-appeal-of-andrey-yakunin-activity-6990353278525956097-iGgz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

English version:

The British citizen Andrey Yakunin, who is in custody for flying a drone in Svalbard, has appealed his imprisonment order to the Hålogaland Court of Appeal. The appeal states that the sanctions rules do not apply to British citizens and that, in any event, they do not apply to Svalbard, as they contravene the Svalbard Treaty.

Mr Yakunin was charged on 17 October for flying a drone during a boating holiday in Svalbard. He was using the drone to take landscape photographs and check for adverse weather conditions on hiking routes. The charge does not cover the operation of drones on the Norwegian mainland.

“I am a British citizen who has a valid drone operator licence and pilot ID issued by the British authorities. I flew and operated a light, non-commercial drone while sailing around Spitsbergen. I have been sailing in northern Norway for several years. My team and I always follow requirements for visitors to Svalbard and take care not to disturb local wildlife. I respect the police’s commitment to the safety and well-being of everyone in the Arctic, both Norwegians and foreigners. I have done my best to assist the police in their inquiries, and I hope that this situation is resolved quickly”, said Mr Yakunin.

“I believe that if I am prosecuted, it will be based on the technicality that I was born in Russia, even though I am a British national and live in Italy.”

In his appeal, Mr Yakunin’s lawyers argue that the sanctions regulations do not apply to British citizens and that, in any event, they do not apply to Svalbard, as they contravene the Svalbard Treaty.

“Mr Yakunin has admitted to flying drones in Svalbard, but he was travelling on his British passport as a British citizen. There was no information on the Governor’s website about a ban on drone use by foreigners, and consequently our client had no reason to believe that he was banned from this activity. He does not admit criminal guilt”, his lawyers said.

The Svalbard region has a ban on discrimination based on nationality.

“Both Great Britain and Russia have signed the Svalbard Treaty, and their citizens thus both have the rights conferred by the treaty and protection against discriminatory treatment. Yakunin is both a British and a Russian citizen and is therefore protected by the treaty on the basis of his dual citizenship”, Mr Yakunin’s lawyers said.

In the appeal, Mr Yakunin’s defence team also argues that while the sanctions regulations prohibit Russians from operating aircraft on Norwegian territory, these do not apply to the recreational flight of drones, as in the case of Mr Yakunin.

In the view of the defence, the detention is disproportionate from the point of view of the expected punishment for the charge.

Mr Yakunin is being defended by the lawyers John Christian Elden and Bernt Heiberg, from Elden Advokatfirma, and his public defender, the lawyer Jens Bernhard Herstad, from Advokatfirmaet Herstad.

Note to Editors:

1. The appeal can be read in full on Andrey Yakunins LinkedIn account - https://www.linkedin.com/posts/ayakunin_statement-on-the-appeal-of-andrey-yakunin-activity-6990353278525956097-iGgz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Relaterte artikler

Se alle artikler