Aktuelt

FAQ for media in the case of Andrey Yakunin

867b111a 1772 42d7 ad55 602904d3a086 w 1024 h 680

Publisert: 02.11.2022

Generell informasjon / General information

1. Hvilken nasjonalitet har Andrey Yakunin / What is Andrey Yakunin’s nationality?

Andrey er statsborger både i Storbritania og Russland. Han er født i Russland og fikk britisk statsborgerskap i 2015.

Andrey is a dual British-Russian citizen. He was born in Russia and received British citizenship in 2015.

2. Hva er Andreys fulle navn / What is Andrey’s full name?

Andreys fulle navn er "Andrey Yakunin", slik det er skrevet i hans britiske pass.

Andrey’s full name is ‘Andrey Yakunin’, as written in his British passport.

3. Hvor bor Andrey / Where does Andrey live?

Andrey bor i Umbria i Italia. En stor del av hans forretningsdrift er basert i Italia.

Andrey lives in Umbria, Italy. He conducts a substantial part of his business activity in Italy.

Tiltale / Indictment

4. Har Andrey blitt tiltalt? / Has Andrey been indicted?

Ja. Tiltalen ble offentliggjort 11. november 2022. Andrey er tiltalt for som russisk statsborger å ha eid og kontrollert to droner på Svalbard.

Ifølge Andreys forsvarere er det ikke rettslig grunnlag for tiltalen. Å straffeforfølge noen for sin nasjonalitet har tidligere aldri skjedd i Norge. Denne saken handler ikke om Norges nasjonale sikkerhet. Den handler om en turist som er lidenskapelig opptatt av sport og natur. Andrey Yakunin, en britisk-russisk statsborger, erkjenner ikke straffskyld. Han vil fortsette kampen for sin uskyld når saken kommer opp for tingretten 29. november.

Yes. The indictment was published on the 11th of November 2022. Andrey is accused of owning and controlling two drones as a Russian in Svalbard.

According to Andrey’s defence team, the indictment of Andrey Yakunin lacks a legal basis. Prosecuting someone because of their nationality has never happened before in Norway. This case is not about Norway’s national security. This is about a tourist who is passionate about extreme sports and nature. Andrey Yakunin, a British-Russian citizen, does not plead guilty. He will defend his innocence when the case is heard in the district court on 29 November.

5. Når er rettssaken? / When is the trial?

Rettssaken begynner tirsdag 29. november 2022 og avsluttes fredag 2. desember 2022.

The trial will start on Tuesday 29 November 2022 and end on Friday 2 December 2022.

6. Er Andrey siktet for spionasje? / Is Andrey charged with espionage?

Nei.

No.

7. Har Andrey erkjent straffeskyld? Has Andrey admitted guilt?

Nei. Han har kun erkjent at han fløy en hobbydrone på Svalbard, men mener at det han gjorde ikke var ulovlig. Han brukte dronen for fotografering og undersøke klatreruter. Dette er aktiviteter han ikke med rimelighet kunne forventes å vite var ulovlig. Det norske regelverket for bruk av hobbydroner for russere er uklart.

No. He has only admitted to the fact of flying a recreational drone on Svalbard, not that he was wrong to do so. He used the drone for photography and scouting of mountaineering routes, activities he could not have reasonably been expected to know were illegal given the lack of clear regulation around recreational drone flight.

8. Fløy Andrey droner nær kritisk infranstruktur? / Did Andrey fly a drone near critical infrastructure?

Nei. Han brukte den i øde områder på Svalbard.

No. He used it in a remote area of Svalbard.

9. Fløy han droner utenfor Svalbard? / Did he fly any drones outside of Svalbard?

Nei.

No.

10. Hva slags drone brukte Andrey på Svalbard? / What kind of drone did Andrey use in Svalbard?

Han brukte en lett DJI Mavic 2 hobbydrone som kan kjøpes på nett. (se DJI Mavic lenke nedenfor). Han har en gyldig lisens for droneflyvning og en pilot ID.

He used a lightweight DJI Mavic 2 recreational drone, which can be bought online (see DJI Mavic website below). He has a valid drone operator's license and pilot ID.

11. Skjulte Andrey noen av opptakene? / Did Andrey conceal any footage?

Nei. Andrey overleverte alle kameraer, minnekort og alle andre elektroniske enheter på båten til politiet.

No. Andrey handed over all cameras, memory cards, and other electronic devices on the yacht to the police.

Løslatt eller fengslet / Released or detianed

12. Er Andrey løslatt eller fengslet? / So, is Andrey released or detained?

Han er nå varetektsfengslet.

Andrey Yakunin har besluttet å ikke anke den siste kjennelsen fra lagmannsretten fra 3. november. Andrey er sterkt uenig i lagmannsrettens begrunnelse, men ønsker heller å bruke de kommende ukene på å forberede seg til rettssaken. Andrey er sikker på at det norske rettssystemet til slutt vil se urettferdigheten og vilkårligheten i denne prosessen og komme til den riktige avgjørelsen.

Bakgrunnsinformasjon om rettsgangen:

  • Mr. Yakunin ble pågrepet 17. oktober.
  • Lagmannsretten besluttet 27. oktober å løslate Andrey. Høyesteretts ankeutvalg opphevet lagmannsrettens avgjørelse 28. oktober.
  • Tingretten behandlet saken igjen og besluttet å løslate Andrey 31. oktober. Men påtalemyndigheten anket avgjørelsen, og lagmannsretten besluttet 3. november å holde Andrey i varetekt.

He is now detained.

Andrey Yakunin has decided not to appeal the latest decision by the Court of Appeal on the 3rd of November. Andrey strongly disagrees with the Court of Appeal's assessments but would rather spend the coming weeks preparing for a trial. Andrey is confident that eventually, the Norwegian justice system will see the unfairness and arbitrariness of this process and reach the right decision.

Background information on the legal proceedings:

  • Mr. Yakunin was detained on 17 October.
  • On 27 October the Court of Appeal ordered that Andrey be released. The Supreme Court Appeal Committee overturned this decision on 28 October.
  • On 31 October, the District Court heard the case again and ruled for Andrey’s release. However, the prosecution again made an appeal, and the Court of Appeal decided on 3rd of November to keep Andrey remanded.

13. Hva vil skje de kommende ukene og månedene? / What will happen in the coming weeks and months?

Nå som spørsmålet om varetektsfengsling er avgjort, vil han bevise sin uskyld i tingrettssaken som begynner 29. november.

Now that the question of Andrey’s pre-trial detention has been decided, he will prove his innocence through the courts, starting in the District Court on 29 November.

14. Hvorfor opphevet Høyesterett lagmannsrettens kjennelse? / Why did the Supreme Court annul the ruling of the Court of Appeal to release Andrey

Det er ikke opp til forsvarerne å uttale seg på vegne av Høyesterett. De respekterer det norske rettssystemet og samarbeider fullt ut. De har ingen ønsker om å omgå reglene, men ønsker ganske enkelt å bevise Andreys uskyld gjennom en rettferdig rettsak.

Samtidig påpeker forsvarerene at det ikke er noen felles forståelse, heller ikke blant lagdommere og professorer om hvordan sanksjonsreglene luftfartøy skal forstås, og ihvertfall ikke når det er gjelder dobbelt statsborgerskap. Gitt manglende enighet blant erfarne jurister mener forsvarerene det er urimelig at det skal forventes av en turist som Andrey å forstå grensene for bruk av hobbydroner.

It is not for Andrey’s legal team to speak on behalf of the Supreme Court. They respect the Norwegian judiciary system and are cooperating fully. They have no desire to evade the law and simply want to prove Andrey’s innocence through a fair trial.

However, the legal team understands that even among the most respected judges and lawyers in Norway there is no common understanding as to how to interpret the latest sanctions regulations around aircraft, let alone when there is dual citizenship involved. Given the lack of consensus among experienced legal professionals, they deem it unfair that a tourist such as Andrey should be expected to understand specific legalities around recreational drone flight.

15. Hvorfor bør Andrey løslates før en rettssak? / Why should Andrey be released before the trial?

Andreys forsvarere argumenterer for at det ikke er noen unndragelsesfare. Han aksepterer å levere inn passet sitt og andre restriksjoner, selv om tingretten ikke fant behov for noen slike tiltak. Andrey ser frem til å kunne bevise sin uskyld i retten den 29. november.

Andrey er fullstnedig klar over at enhver form for forakt for retten vil medføre en betydelig økonomisk og omdømmemessig risiko for ham. Det vil være uaktuelt for Andrey å sette sitt livsgrunnlag og gode navn på spill, spesielt når han ikke har gjort noe galt.

Andrey’s legal team has confirmed that there is no risk of evasion. He accepts passport confiscation and other restrictions, although the District Court found no reason for any such measures. Andrey is waiting to demonstrate his innocence in court on 29 November.

Andrey is fully aware that any contempt of court would bear very high financial and reputational risk for him. It would be unquestionable for Andrey to put his livelihood and good name at stake, especially when he has done nothing wrong.

Feriereiser til Svalbard / Recreational visits to Svalbard

16. Hvorfor var Andrey på Svalbard? / Why was Andrey in Svalbard?

Han reiste til Svalbard på ferie, noe han har gjort tilnærmet hvert år siden 2016. Andrey elsker den arktiske naturen. Han er en lidenskaplig fjellklaterer, seiler og er generlet glad i ekstremsport. Han deler foto- og videomateriale fra sine turer på sosiale medier så alle kan få førstehåndskjennskap til seilturene med Firebrid, til Svalbard eller til andre steder (se lenker nedenfor).

Kort video fra turen i august som forklarer deg på tre minutter hva turen handlet om: https://drive.google.com/drive/folders/1L0YHoc5GhYqaEcQV5qKAE7BirG_wRyz3

Flere bilder av Andrey fra denne og andre Svalbard-turer finner du her: https://drive.google.com/drive/folders/1USVFQ62K3oq_tgg1dswM8tJZyI_shrFU

He came to Svalbard on holiday, as he has been almost every year since 2016. Andrey loves the beauty of the Arctic. He is a passionate mountaineer, sailor, and overall lover of extreme sports. He shares many photographs and videos from his trips on his social media, so anyone can find out first-hand about his sailing trips to Svalbard and other destinations on Firebird (see links below).

Short video from that August trip will tell you in just 3 min what this trip was about: https://drive.google.com/drive/folders/1L0YHoc5GhYqaEcQV5qKAE7BirG_wRyz3

More images of Andrey from this and other Svalbard trips can be found here: https://drive.google.com/drive/folders/1USVFQ62K3oq_tgg1dswM8tJZyI_shrFU

17. Hva er Firebird? / What is Firebird?

Firebird er en 27,1 meter Oyster ekspedisjonsseiler ombygd for arktisk seiling.

Firebird is a 27.1-metre Oyster expedition sailing yacht refitted for extreme sailing in the Arctic.

Relaterte artikler

Se alle artikler