Aktuelt

Mann frifunnet for anklager om seksuelt misbruk av barn etter samlivsbrudd

F9aefbc7 8010 4e6b a494 db341ee281a3 w 1024 h 680

Publisert: 10.05.2023

Agder lagmannsrett har frifunnet en mann tiltalt for seksuelt misbruk av en mindreårig jente. Lagmannsretten mener forholdene mannen var tiltalt for har skjedd som del av lek og felles herjing i en alminnelig familiesituasjon.

Den tiltalte mannen var «bonuspappa» for den fornærmede, og deltok i hennes dagligliv som en omsorgsperson. Etter et samlivsbrudd med fornærmedes mor ble mannen anmeldt for seksuelt misbruk av hennes datter. Misbruket besto i kroppslig kontakt i forbindelse med lek og vanlig kontakt man utviser ovenfor et barn man har omsorg for.

- Når anklager om seksuelt misbruk oppstår i forbindelse med et samlivsbrudd uten at påtalemyndigheten foretar noen som helst kritisk vurdering, er samfunnet på vei i en farlig retning, sier mannens forsvarer, advokat Cecilie Lyng i Elden Advokatfirma.

Påtalemyndighetens vurdering var blant annet at det «å kile en annens barn, er rart». Dette var lagmannsretten uenig i. Lagmannsretten mener at det å kile barn man har omsorg for, å klemme et barn man har omsorg for, og også andre former for fysisk kontakt, ikke i utgangspunktet er en rar handling. Tiltaltes handlinger i denne saken må oppfattes som lek og sosial kontakt, uten verken hensikt eller forsett om å forgripe seg på fornærmede mener lagmannsretten.

- Min klient har vært utsatt for en enorm påkjenning ved å bli etterforsket for, så dømt for og deretter frikjent for å ha utvist helt normal omsorg for et «bonusbarn». Påtalemyndigheten har i denne saken helt ukritisk tiltalt en mann for å være en omsorgsperson basert på forklaringene til fornærmede og hennes nærmeste og helt uten å sette handlingene i en kontekst, sier advokat Lyng.

Under etterforskningen foretok politiet en rekke beslag for å vurdere om tiltalte hadde noen form for seksuell interesse for barn. Politiet konklusjon var at ««…det ikke gjort funn av noe som indikerer på at siktede har seksuell interesse for barn.»

- I denne saken fantes overhodet ingen indikasjoner på seksuell motivasjon. Høyesterett har fastslått at særlig i saker hvor handlingen objektivt sett ikke behøver å være av seksuell art, for eksempel i forbindelse med lek eller omsorg, vil motivasjonen kunne ha stor betydning i vurderingen av hvorvidt handlingen er straffbar. Denne vurderingen har ikke påtalemyndigheten gjort i denne saken, sier advokat Lyng.

Høyesterett har tidligere fastslått at begrepet seksuell handling er en rettslig standard hvor den til enhver tid gjeldende moraloppfatning og hva som anses som god sed og skikk vil være avgjørende for hvilke handlinger som omfattes. Høyesterett understreket likevel at «straffebestemmelsen ikke kan oppfattes slik at alle upassende og uønskete berøringer med et visst seksuelt preg er over grensen for det straffbare; straff må generelt anvendes med forsiktighet». Høyesterett fastslo i den sammen dommen at den nedre grensen for straffebudet trekkes ikke kun ved rent ytre trekk, men det må foretas en helhetsbedømmelse av om det foreligger en straffbar seksuell handling.

- Høyesteretts tidligere avgjørelser burde vært tilstrekkelig til at påtalemyndigheten i denne saken burde forstått at det ikke hadde funnet sted en straffbar handling, og at det ikke var grunnlag for å utsette et menneske for den enorme belastning det er å være tiltalt for seksuelt misbruk av en mindreårig, avslutter advokat Lyng i Elden Advokatfirma.

- Jeg er utrolig lettet over endelig å bli trodd. Denne saken har vært en kjempebelastning for meg og mine nærmeste, og jeg har vært sykemeldt som følge av anklagene som ble rettet mot meg. Nå gleder jeg meg til å forsøke å komme tilbake et normalt liv, sier den frikjente mannen via sin forsvarer, advokat Cecilie Lyng i Elden Advokatfirma.

Priv. til red.:
23-038536AST-ALAG