Aktuelt

Kommentarer fra advokatene Maria Hessen-Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma til rapporten fra Sivilombudet om soningsforholdene ved Bredtveit fengsel

287b7fe3 9cb8 4e94 9820 a5dd56246398 w 1024 h 680

Publisert: 20.06.2023

Rapporten fra Sivilombudet viser omfattende og systematiske mangler ved system og rutiner under straffegjennomføring. Rapporten bekrefter de erfaringer vi har som advokater for innsatte på Bredtveit og lenge har ropt varsku om.

Silvombudets rapport beskriver flere klare menneskerettighetskrenkelser. Dette er svært alvorlig og svært bekymringsfullt. Samtidig er dette ikke uventet. Rapporten tegner bildet av et systemproblem. Dette gjelder ikke kun Bredtveit fengsel. Norsk kriminalomsorg har i en årrekke – under skiftende regjeringer –vært preget av for lite ressurser og mangel på ivaretagelse av menneskerettslige perspektiver. Norske og internasjonale menneskerettighetsorganer har over tid kritisert norske myndigheter for menneskerettighetssituasjonen i fengslene, uten at myndighetene har fulgt opp kritikken.

Det gjelder særlig fordi det ikke finnes noe forsvarlig system som kan fange opp menneskerettighetskrenkelser i fengslene, og gi nødvendig reparasjon. Norge har en særlig forpliktelse etter EMK art 13 for å tilgjengeliggjøre slike ordninger for innsatte. Til tross for at myndighetene i en årrekke har vært kjent med at det norske systemet ikke oppfyller disse kravene, har myndighetene unnlatt å etablere slike ordninger.

Senest i forrige uke avsluttet Elden advokatfirma en sak over to uker i Borgarting lagmannsrett der tidligere innsatte gikk til sak mot staten for å oppnå reparasjon av menneskerettighetskrenkelser de var blitt utsatt for under soning. Saken vil forhåpentligvis sette en ny standard for ivaretakelse av menneskerettigheter i fengsler. Allikevel er det svært bekymringsverdig for de mange innsatte som ikke har den samme mulighet til å ta ut søksmål mot en ressurssterk motpart.

I mars i år tok en kvinne livet sitt mens hun sonet på Bredtvedt fengsel, et selvdrap mange har beskrevet som en varslet hendelse. Som bistandsadvokater for de etterlatte er det vår opplevelse at rapporten forsterker de etterlattes inntrykk av at avdøde Jessica Ann Stephens ble tiltagende alvorlig psykisk syk uten å få adekvat hjelp. Hennes lidelsesuttrykk var svært synlig og hørbart for både innsatte og ansatte, og familien etterlates med et inntrykk av at livet hennes kunne vært spart.

Etter menneskerettighetene har myndigheten et særlig ansvar for å ivareta innsatte med selvmordsfare. Brudd på denne plikten skal følges opp både med erstatning til den skadelidte og straffereaksjoner ovefor de ansvarlige. Til tross for det høye antall selvmord i norske fengsler, har vi ingen tilfeller av at myndighetene er stilt til ansvar på denne måten.

Kvinner i soning er en lite gruppe som gjennomgående blir nedprioritert. Gjennom en årrekke har det blitt varslet om at kvinner ikke beskyttes tilstrekkelig, får et dårligere arbeidstilbud og dårligere soningsforhold blant annet. Denne rapporten beskriver en grunnleggende svikt i ivaretakelsen av kvinnelige innsattes helse og rettigheter. Manglende dokumentasjon av medisinutdeling, manglende innlåsing av medisiner, ingen tilgang på kvinnelig lege, overdreven maktbruk, trusler om maktbruk, å tvinge innsatte til å sove på betonggulvet på sikkerhetscellen over flere døgn - dette viser en systematisk svikt i grunnleggende rutiner som vi vet at fengslet har opplæring i, men også en grunnleggende svikt i medmenneskeligheten.

Forholdene som er beskrevet i enkelttilfeller og på generelt nivå er helt uakseptable. Måten kriminalomsorgen og helsetilbudet er organisert på og underfinansiert, skaper sykere innsatte og hindrer at de sykeste ber om hjelp. Det er alvorlig når det dokumenteres et svik ovenfor de aller svakeste staten har omsorgsplikt for.

Priv. til red.:
Advokat Olaf Halvorsen Rønning er tilgjengelig for media i Oslo.
https://www.elden.no/medarbeidere/olaf-halvorsen-r%C3%B8nning

Advokat Maria Hessen Jacobsen er tilgjengelig for media i Bergen.
https://www.elden.no/medarbeidere/maria-hessen-jacobsen

Relaterte artikler

Se alle artikler