Aktuelt

Høyesterett: Ikke tap av førerrett for promillekjøring med elsparkesykkel

04525c94 a069 4416 9f34 85e34409cbe1 w 1024 h 680

Publisert: 17.02.2023

Høyesterett har i en dom fastslått at promillekjøring med elsparkesykkel ikke gir grunnlag for tap av førerkort for bil, og at bøtenivået skal være betydelig lavere enn for promillekjøring med bil. – Høyesterett har fullt ut hørt vår argumentasjon; promillekjøring med elsparkesykkel kan ikke sammenlignes med promillekjøring med bil, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma.

Høyesterett behandlet nylig en sak hvor en person hadde brukt en elsparkesykkel med promille. I tingretten ble vedkommende dømt til å betale en bot på 70.000 kroner og tap av førerkortet for bil i 1 år. Dommen ble anket til lagmannsretten som opprettholdt tingrettens dom. Nå har Høyesterett forkastet dommen fra tingretten.

- Høyesterett tar utgangspunkt i det generelle kravet om forholdsmessighet mellom handling og straff som gjelder i strafferetten generelt. Ut fra dette kommer Høyesterett til at skadepotensialet ved kjøring med elsparkesykkel er mer sammenlignbart med kjøring med moped enn med bil, og at bot alene er rett straff for promillekjøring med elsparkesykkel, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma som prosederte saken i Høyesterett.

Høyesterett legger i dommen til grunn at bruk av elsparkesykkel er forbundet med vesentlig lavere risiko enn bilkjøring, noe som tilsier et klart lavere straffenivå, og at risikoen forbundet med elsparkesykkel i hovedsak er knyttet til brukeren selvHøyesterett mener at risiko for skade på andre må veie tyngre enn risiko for skade på gjerningspersonen selv.

Høyesterett har derfor kommet til at risikobetraktninger samlet sett taler for at bruk av elsparkesykkel med promille bør straffes vesentlig mildere enn promillekjøring med bil

Høyesterett kom derfor frem til at vedkommende idømmes en bot på 15000 kroner, og at han ikke mister førerkortet for bil.

Relaterte artikler

Se alle artikler