Aktuelt

Høyesterett avgjør straffen for promillekjøring med elsparkesykkel

Ac378055 1a49 40ea bd9a 68f3697ac28a w 1024 h 680

Publisert: 20.01.2023

Denne uken behandlet Høyesterett den første saken om promillekjøring med elektrisk sparkesykkel. I fjor ble elektriske sparkesykler definert som «motorvogn» og derved omfattet av de vanlige reglene for promillekjøring.

Da Vegdirektoratet i fjor sommer endret lovverket slik at elektriske sparkesykler ble omdefinert fra «sykkel» til «motorvogn», medførte dette at promillekjøring med elektrisk sparkesykkel ble regulert av bestemmelsene om promillekjøring med motorvogn i vegtrafikkloven. Det ble ikke gjort noen endringer i straffebestemmelsen, og det har derfor vært usikkerhet om straffen skal utmåles på samme måte som for promillekjøring med bil, eller etter «vanlige straffutmålingsprinsipper». i så fall noe som tilsier en følbar, men vesentlig lavere, bot og ingen fengselsstraff.

I saken Høyesterett nå har behandlet hadde en person kjørt en el-sparkesykkel med en promille på 0,8. For dette forholdet idømte lagmannsretten 14 dager betinget fengsel, en bot på 70.000 kroner og tap av førerkortet i 1 år.

Advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma, som representerte elsparkesyklisten i Høyesterett, argumenterte for at Stortinget da de vedtok straffutmålingsreglene for promillekjøring i 1998 hadde bilkjøring i tankene, og ikke et nytt fenomen som skulle oppstå 30 år senere. Han fremhevet særlig at Stortingets fokus den gangen var å sørge for at det ble forholdsmessighet mellom lovbrudd og straff på et område der det frem til 1988 ble gitt ubetinget fengsel i 21 dager for den minste overskridelse av den daværende promillegrensen på 0,5.

- Når lovgivers klart uttalte fokus i lovforarbeidene var å lage en regulering i samsvar med «det grunnleggende prinsipp om forholdsmessighet mellom lovovertredelse og straff», var det klart nok ikke lovgivers menig å lage en lov som skulle tvinge frem en uforholdsmessig straffutmåling for et nytt fenomen med langt lavere farlighetsgrad og risiko som de ikke hadde noen forutsetninger for å tenke seg, argumenterer advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma.

Brosveet argumenterte for at inndragning av førerkort for bil ikke står i noen logisk sammenheng med promillekjøring på en elektrisk sparkesykkel som inndragningen ikke hindrer den domfelte i å fortsette å kjøre.

– Begrunnelsen for førerkortinndragning om å ta farlige førere ut av trafikken, slår rett og slett ikke til. Lovens vilkår om at tap av førerrett bare kan ilegges «dersom hensynet til trafikksikkerheten krever det» er derfor ikke oppfylt, argumenterte advokat Anders Brosveet i Høyesterett

Allerede før saken ble behandlet av Høyesterett innså Påtalemyndigheten uforholdsmessigheten, og endret sin påstand slik at boten skulle settes ned fra 70 til 15 tusen, og at det ikke skulle idømmes betinget fengsel, men at det skulle i dømmes tap av førerkortet i 1 år.

Dette innebærer en vesentlig endring fra den påstand påtalemyndigheten har nedlagt i denne og tilsvarende saker tidligere.

Høyesteretts avgjørelse i denne saken vil ha betydning for en rekke andre saker som verserer for domstolene for tiden. Elden Advokatfirma representerer en rekke klienter i slike saker.

Relaterte artikler

Se alle artikler