Erstatningsrett

Advokatfirmaet Elden DA har solid erfaring innenfor erstatningsrett. Firmaet har etablert en egen faggruppe av advokater som har spesialisert seg på å yte juridisk bistand i erstatnings- og forsikringssaker. Advokatene i erstatningsgruppen har erfaring med alle typer personskadeoppgjør påført ved ulykke eller på annen måte.

Les mer

Advokatbistand og rådgivning gis i alle typer problemstillinger innenfor erstatningsrett. Dette gjelder også bistandsoppdrag og erstatningssaker som springer ut av straffesaker. Vi legger vekt på et høyt faglig nivå innenfor erstatningsretten og advokatene i firmaet oppdaterer seg jevnlig og har således bred kompetanse innenfor fagfeltet.

Advokat Nadia Christina Hall er leder for firmaets erstatningsrettsgruppe. Hun koordinerer alt arbeid av erstatningsrettslig karakter, herunder den daglige saksbehandling og erstatningsfaglig kompetanseutvikling. Vi benytter programmer fra ejus (www.ejus.no) for å beregne korrekt erstatning for våre klienter. En stor del av oppdragene gjelder tvisteløsning og prosedyreoppdrag og samtlige advokater i firmaet har betydelig prosedyreerfaring.

De fleste advokatene i faggruppen var bistandsadvokater for et betydelig antall klienter under straffesaken og i erstatningsoppgjøret etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Siv Hallgren var koordinerende bistandsadvokat og Nadia Christina Hall satt i pilotsaksgruppen som prosederte pilotsakene for Erstatningsnemnda.

Mer om erstatningsrett

Erstatning ved personskade

Blir du utsatt for en ulykke og påføres en personskade vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskap eller skadevolder. Dersom den skadevoldende handling har påført deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter, er dette noe du kan kreve erstatning for.

Se fagpersoner

Pasientskade

Blir du utsatt for en pasientskade vil du kunne ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden kan påføre deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter, i verste fall livet ut. Dette er noe du kan kreve erstatning for. NPE er et offentlig forvaltningsorgan. Under saksbehandlingen vil NPE først fatte et vedtak vedrørende selve ansvarsspørsmålet. Hovedregelen er at NPE er ansvarlig dersom det foreligger en skade som følge av svikt ved behandlingen. Dersom NPE erkjenner ansvar for skaden skal det utmåles erstatning.

Se fagpersoner

Trafikkskade

Blir du utsatt for en trafikkulykke vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Trafikkskaden kan påføre deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter, i verste fall livet ut. Dette er noe du kan kreve erstatning for.

Se fagpersoner

Voldsoffer

Dersom du er utsatt for en voldshandling kan du søke om å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg i forhold til dine rettigheter under etterforskning og/ eller i forbindelse med domstolsbehandling av straffesaken. Bistandsadvokaten kan også hjelpe deg med å fremme krav på bakgrunn av skade og tap du er påført ved voldshandlingen.

Se fagpersoner

Yrkesskade

Yrkesskader kjennetegnes ved at arbeidstaker blir skadet på jobb, i arbeidstiden og under utførelse av arbeid. Dersom du er påført en yrkesskade kan ditt tap kompenseres både gjennom ytelser fra det offentlige og gjennom den yrkesskadeforsikring din arbeidsgiver har tegnet. Er du ansatt i stat eller kommune kan skaden også være dekket av ytelser fastsatt i tariffavtale. Det er i alle saker viktig at skaden meldes til både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet så snart som mulig.

Se fagpersoner

Fagpersoner


Nadia Christina Hall

Advokat Oslo 908 45 990 nadia.hall@elden.no Les mer

Gunhild Bergan

Advokat Oslo 920 29 810 gunhild.bergan@elden.no Les mer

Max Henrik Jespersen

Advokat Oslo 932 31 374 m.h.jespersen@elden.no Les mer

Hanne Wold Johansen

Advokat Sandefjord 95060268 h.w.johansen@elden.no Les mer

Bjørn Kvernberg

Advokat Stavanger 952 41 212 bjorn.kvernberg@elden.no Les mer

Bengt Haadem Hoff

Advokat Oslo 90 84 96 90 b.h.hoff@elden.no Les mer