Bistandsadvokat

I saker som gjelder drap, herunder bildrap, og grov vold der offeret er påført betydelig skade av fysisk eller psykisk karakter, vil de fornærmede eller de pårørende normalt få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring

Det samme gjelder i nesten alle typer saker som rammes av sedelighetsbestemmelsene i straffeloven; herunder voldtekt, overgrep mot mindreårige og brudd på særlige tillitsforhold, eller forsøk på slike forbrytelser.

Les mer

Ordningen omfatter nå også fornærmede i saker der det er ilagt besøksforbud, og den anmeldte bryter dette, og er gratis for klientene. For enkelte andre typer overgrep som særlig mishandling av ektefelle og barn samt ofre for voldshandlinger, vil det bli gitt fritt rettsråd uten at ofrene må betale noe for nødvendig juridisk bistand i sakene.

Bistandsadvokaten vil normalt være tilstede i retten under hele straffesaken, og vil i de saker dette er aktuelt fremme og prosedere erstatningskrav på vegne av den fornærmede. Advokatfirmaet Elden DA har blant annet representert avdødes familie i flere drapssaker, blant annet i 22. juli-saken, lommemannsaken, Karmøy-saken og Stoa-drapet. Vi har også bistått ofre i sedelighetssaker med større erstatningsomfang knyttet til økonomisk tap, oppreisning og menerstatning.

Fagpersoner


John Christian Elden (H)

Advokat Oslo 909 30 775 j.c.elden@elden.no Les mer

Nadia Christina Hall

Advokat Oslo 908 45 990 nadia.hall@elden.no Les mer

Gunhild Bergan

Advokat Oslo 920 29 810 gunhild.bergan@elden.no Les mer

Christian Flemmen Johansen

Advokat Oslo 91 54 81 77 christian.flemmen@elden.no Les mer

Max Henrik Jespersen

Advokat Oslo 932 31 374 m.h.jespersen@elden.no Les mer

Jannicke Keller-Fløystad

Advokat Bergen 997 43 085 jannicke.keller-floystad@elden.no Les mer

Pål Jakob Aasen

Advokat Hamar 93 69 42 01 p.j.aasen@elden.no Les mer

Marte Sandengen

Permisjon Bergen 405 57 974 marte.sandengen@elden.no Les mer