Arbeidsrett

Elden Advokatfirma har ett av landets største fagmiljøer innen arbeidsrett, og har særlig kompetanse på strategisk rådgivning, forhandlinger og prosedyre. Vi bistår bedrifter, arbeidstakere og fagforeninger over hele landet.

Les mer

Vår faggruppe for arbeidsrett består av erfarne arbeidsrettsadvokater som kan vise til meget gode resultater i et stort antall saker. Med oss har vi også dyktige advokatfullmektiger med særlig kunnskap og interesse for arbeidsrett.

Sammen tilbyr vi solid advokatbistand innen alle arbeidsrettslige problemstillinger. I spesielt komplekse og/eller omfattende saker setter vi sammen et team tilpasset hver enkelt sak og klient.

Ta gjerne kontakt med en av våre arbeidsrettsadvokater for en uforpliktende prat om din sak.

Mer om arbeidsrett

Arbeidsavtaler

En arbeidsavtale skal inngås skriftlig og senest innen en måned etter arbeidsforholdets begynnelse. Arbeidsgiver skal utforme et forslag til avtale som arbeidstager skal få vurdere før signering. Arbeidstager har i denne prosessen rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller advokat.

Se fagpersoner

Oppsigelse og avskjed

Enhver oppsigelse må i henhold til Arbeidsmiljøloven bygge på et saklig grunnlag. Dette grunnlaget kan gjelde forhold på både arbeidsgivers- og arbeidstagVurderingene av om en oppsigelse bygger på saklig grunnlag er ofte svært sammensatt hvor spørsmål om alvorlighet, skyldgrad og partenes behov må vektes i forhold til hverandre. En oppsigelsessak vil ha alvorlige konsekvenser for partene og advokatbistand vil ofte være nødvendig for å løse saken i minnelighet, eller for å få en endelig avklaring i domstolene.ers side.

Se fagpersoner

Prosedyre

Advokatfirmaet Elden DA er et prosedyreorientert firma. Våre advokater opptrer jevnlig i domstolene, og vi kan derfor tilby spesialkompetanse på dette området. Vår erfaring er at spesialkompetanse på både arbeidsrett og prosedyre er nødvendig for å oppnå et optimalt resultat i retten.

Se fagpersoner

Sluttpakke

Kjernen i en sluttpakke vil normalt være et sluttvederlag, og innebærer en kompensasjon i form av pengeutbetaling uten sammenheng med arbeidstagers ytelse gjennom videre arbeidsinnsats. Sluttpakke vil imidlertid også kunne innebære avtale om andre ytelser som eksempelvis fortsettelse av frynsegoder, jobbsøkerkurs eller annet.

Se fagpersoner

Tariffavtale

Tariffavtalene har stor betydning for arbeidslivet i Norge. I tariffavtalene regulerer blant annet lønnsspørsmål, arbeidstid, forhandlingsrett, arbeidskamp etc. Tariffavtalene inngås enten mellom to fagorganisasjoner, eller mellom en fagorganisasjon og en eller flere arbeidsgivere. Tariffavtalene er bindende for alle parter og kan ikke fravikes ved avtale.

Se fagpersoner

Virksomhetsoverdragelse

I korte trekk innebærer en virksomhetsoverdragelse at hele, eller deler av en virksomhet overføres til en ny arbeidsgiver. Man taler ofte om at det overføres en identifiserbar enhet, og overdragelsen omfatter gjerne både arbeidstakere, produksjonsutstyr m.m. For at det aktuelle skal anses som en virksomhetsoverdragelse i lovens forstand er det et moment at den overdratte virksomhet "bevarer sin identitet" etter overdragelsen.

Se fagpersoner

Yrkesskade

Dersom du er påført en yrkesskade kan ditt tap kompenseres både gjennom ytelser fra det offentlige og gjennom den yrkesskadeforsikring din arbeidsgiver har tegnet. Er du ansatt i stat eller kommune kan skaden også være dekket av ytelser fastsatt i tariffavtale. Det er i alle saker viktig at skaden meldes til både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet så snart som mulig.

Se fagpersoner

Fagpersoner


Anders Brosveet (H)

Advokat Oslo 920 35 100 anders.brosveet@elden.no Les mer

Thomas Randby (H)

Advokat Oslo 928 03 013 thomas.randby@elden.no Les mer

Håkon Juell Hassel

Advokat Oslo 936 86 169 h.j.hassel@elden.no Les mer

Christian Flemmen Johansen

Advokat Oslo 91 54 81 77 christian.flemmen@elden.no Les mer

Per Magne Kristiansen

Advokat Bergen 465 01 577 p.m.kristiansen@elden.no Les mer

Hugo Rolf Hansen

Advokat Oslo 915 45 671 h.r.hansen@elden.no Les mer

Sindre Reimers Rising

Advokat Oslo 920 10 313 s.r.rising@elden.no Les mer

Max Henrik Jespersen

Advokat Oslo 932 31 374 m.h.jespersen@elden.no Les mer

Svein Kjetil Svendsen

Advokat Stavanger 450 20 572 s.k.svendsen@elden.no Les mer

Bjørn Kvernberg

Advokat Stavanger 952 41 212 bjorn.kvernberg@elden.no Les mer

Arnt Angell

Advokat Oslo 916 46 005 arnt.angell@elden.no Les mer

Geir Michael Enberg Jesinsky

Advokat Sandefjord 992 66 889 g.m.jesinsky@elden.no Les mer

Bengt Haadem Hoff

Advokat Oslo 90 84 96 90 b.h.hoff@elden.no Les mer

Kristoffer Sivertsen

Advokat Stavanger 47 60 28 43 kristoffer.sivertsen@elden.no Les mer

Marte Sandengen

Permisjon Bergen 405 57 974 marte.sandengen@elden.no Les mer