Aktuelt

Politiet etterforsker påstandene mot Gjert Ingebrigtsen

66f13bf4 ee93 4b9e 8250 862e0133824c w 1024 h 680

Publisert: 26.10.2023

SørVest politidistrikt informerte i dag om at de har åpnet etterforskningen mot Gjert Ingebrigtsen på bakgrunn av de opplysningene som fremkom i sønnenes kronikk i VG. – Dette var ikke uventet, og min klient er trygg på utfallet av en slik etterforskning, sier advokat John Christian Elden.

Det at politiet åpner etterforskning innebærer ikke det foreligger skjellig grunn til å mistenke Ingebrigtsen for noe straffbart. Ingebrigtsen er ikke siktet i saken. En etterforskning skal belyse alle sider av en sak, både det som taler til fordel og ulempe for den mistenkte, og ivareta Ingebrigtsens grunnleggende rettssikkerhet.

Det har vært umulig for Ingebrigtsen å forsvare seg mot de udokumenterte påstandene sønnene hans fremsatte i VG. Ingebrigtsen er tydelig på at påstanden om voldsbruk er grunnløse.

- Selv om en politietterforskning selvfølgelig er en stor belastning både for Gjert Ingebrigtsen og resten av hans familie i en allerede vanskelig tid, er det samtidig hans eneste mulighet for å renvaskes, sier advokat John Christian Elden.

Gjert Ingebrigtsen vil samarbeide fullt ut med politiets etterforskning, og ser fram til å avgi sin forklaring for politiet innen kort tid, slik at saken får en raskest mulig avklaring.

- Jeg vil også anmode om etterforskningsskritt på vegne av min klient, deriblant vitneavhør av personer vi mener kan belyse saksforholdet, opplyser advokat Elden.

Priv. til red.:

Advokat John Christian Elden ber om at media retter alle spørsmål til ham, og ikke til Gjert Ingebrigtsen. Mediehenvendelser må sendes skriftlig til media@elden.no

ENGLISH VERSION:

Norwegian police have opened a criminal investigation into the allegations against Gjert Ingebrigtsen

Today, SørVest police district in Norway announced that they have opened a criminal investigation into the allegations against Gjert Ingebrigtsen made by his sons in a Norwegian newspaper last week.

- This was not unexpected, and my client is confident of the outcome of such an investigation, says Gjert Ingebrigtsen’s lawyer, John Christian Elden with Elden Law Offices.

The fact that the police are opening a criminal investigation does not stipulate that there is is good reason to suspect Ingebrigtsen of any criminal offence. Ingebrigtsen has not been charged in the matter. An investigation must shed light on all sides of a matter, both what speaks to the suspect's advantage and disadvantage, and safeguard Ingebrigtsen's right for due process.

It has been impossible for Ingebrigtsen to defend himself against the undocumented accusations made by his sons in the media. Ingebrigtsen is clear that the allegation of violence against his sons is manifestly unfounded.

- Although a criminal investigation is a great burden both for Gjert Ingebrigtsen and the rest of his family in what is already difficult time, it is also his only opportunity to be cleared of any wrongdoing, says his lawyer, John Christian Elden.

Gjert Ingebrigtsen will cooperate fully with the investigation and looks forward to providing his statement to the police in the very near future, so that the matter can be concluded as soon as possible.

- I will also request investigative steps on behalf of my client, including the questioning of witnesses from people we believe may shed light on the case, says Ingebrigtsen’s lawyer, John Christian Elden.

Private to editor:

Mr John Christian Elden asks that the media direct all questions to him, and not to Mr Gjert Ingebrigtsen. Media enquiries must be sent in writing to media@elden.no