Aktuelt

Nakenvisitasjon er brudd på menneskerettigheter

1c643b8c fd63 4ba2 a573 7f305f0149d6 w 1024 h 680

Publisert: 03.11.2022

Tre tidligere innsatte som ble utsatt for mange hundre nakenvisitasjoner i fengsel har vunnet fram med sitt søksmål mot Staten etter at Oslo tingrett har fastslått at det var et brudd på deres menneskerettigheter.

- Vi mener dette en riktig dom. Den bekrefter at våre klienter har vært utsatt for krenkelse av sine rettigheter nedfelt i både menneskerettskonvensjonen og Grunnloven. De har vært utsatt for nedverdigende behandling, sier advokat Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Avgjørelsen er i tråd med flere avgjørelser fra Høyesterett de seneste årene.

- Vi har vært noe overrasket over at staten ønsket omkamp nok en gang, fortsetter advokatene.

De tidligere innsatte ble ikke tilkjent erstatning for de menneskerettighetsbruddene de har vært utsatt for, fordi tingretten mener at det ikke finnes grunnlag for det etter norsk rett.

- At tingretten finner at det ikke kan kreves oppreisningserstatning for menneskerettighetsbrudd, innebærer at Norge bryter med forpliktelsene etter menneskerettighetskonvensjonen, sier advokat Hessen Jacobsen og Halvorsen Rønning.

Klientene er gjort kjent med innholdet i dommen, og vil nå bruke tid på å gjennomgå den. Det har vært en tung og lang prosess, og saken har stor betydning både for dem personlig og for svært mange andre.

Via sine advokater ønsker de å formidle følgende:

Klient 1:

- Jeg føler jo at jeg blir glad for at jeg har fått medhold, men samtidig er jeg skuffet over at ikke retten gir meg en erstatning, fordi de sier jo at vi har rett på reparasjon. Nakenvisitasjonene var en enorm ydmykelse og påkjenning. Jeg har mange følelser i dag, og det er vanskelig å sette ord på de nå. Men jeg er lettet.

Klient 2:

Jeg er lettet over at jeg blir hørt og trodd på det jeg har opplevd, og jeg er veldig fornøyd med at dommen slår fast at det var en krenkelse etter både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven.

Klient 3:

Jeg er veldig lettet, men ikke helt overrasket. Samtidig gleder jeg meg til å lage ny rettspraksis på retten til oppreisning. Vi tar en for laget her, og dette er en viktig sak for mange.

- Vi vil anke den delen av dommen der vi ikke vant fram. Når lovgiver har feilet, må domstolene ta ansvar for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser til å kompensere for menneskerettighetsbrudd, avslutter advokat Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

***

Utdrag fra domnmen:

  • Selv om det i gjeldende rettspraksis har vært begrenset bevisføring knyttet til begrunnelsene for visitasjonspraksisen i Bergen, finner retten det vanskelig å si at lagmannsretten og Høyesterett ikke har vært seg begrunnelsene bevisst. At visitasjonspraksisen er begrunnet med sikkerhet, fremstår så åpenbart at det i noen grad i hvert fall må ha vært et moment i lagmannsrettens og Høyesteretts vurderinger.
  • Selv om bevisføringen i herværende sak har vært langt mer omfattende enn i de sakene Høyesterett har hatt til behandling, og retten også har funnet at den rutinemessige visiteringen i Bergen fengsel ikke er en slik rutine EMD har kritisert, finner retten det svært vanskelig å ikke legge vekt på at Høyesterett har funnet visitasjonspraksisen å være i strid med EMK art. 3. Retten viser spesielt til HR-2021-1155, hvor Høyesterett har en grundig drøftelse av EMK artikkel 3. Selv om denne avgjørelsen ikke gjelder Bergen fengsel, omhandler den praksis fra andre fengsler som må anses tilsvarende.
  • Retten vil også bemerke at det fremstår uforståelig at kroppsvisitasjonene har vært gjennomført med full avkledning og ikke trinnvis avkledning, slik også Gulating lagmannsrett la vekt på i sin avgjørelse. Retten kan ikke se at det ført noen god begrunnelse for hvorfor dette ikke har blitt gjort. Dette ville vært et enkelt tiltak som ville gjort visitasjonen mindre inngripende for den innsatte.
  • Videre kan ikke retten se at det forelå noen faglig vurdering hvorfor av man innførte i visitasjon før besøk i 2018. Som vist til i pkt. 3.2.2.b1e rutinen endret etter brev fra KDI 16. mai 2018. Brevet gjaldt imidlertid unnlatelse av visitering etter besøk, og praksisen ble heller ikke opprinnelig nedfelt i den nye rutinen. Den ble først endret etter enkelthenvendelse fra en betjent, og det synes ikke å ha vært noen vurdering av behovet for dette. Dette er i hvert fall ikke sannsynliggjort for retten.
  • Kroppsvisitasjon er et svært inngripende tiltak og det er ikke tvilsomt at dette har vært svært belastende for de innsatte. De har forklart at de har ført til at de ikke har ønsket å motta besøk, ikke ønsket å møte i retten, og gitt de gitt en negativ opplevelse knyttet til det som skal være positive opplevelser som bl.a. familiebesøk.
  • Samlet sett er retten kommet til at saksøkerne har vært utsatt for krenkelse av EMK artikkel 3 ved rutinemessig kroppsvisitasjon i Bergen fengsel under soning, i hovedsak med bakgrunn i at Høyesterett i flere avgjørelser har slått fast at praksisen i nettopp Bergen fengsel er i strid med bestemmelsen.

Relaterte artikler

Se alle artikler