Aktuelt

Medhold i Høyesterett: Førerkortbeslag for promilletatt elsparkesyklist må begrunnes bedre

09afd2de c9b7 4310 bae1 033ddda8ea46 w 1024 h 680

Publisert: 27.09.2022

Å kjøre elsparkesykkel med 0,98 i promille gir ikke automatisk grunnlag for å frata førerkortet i påvente av rettssak, slår Høyesterett fast. – Høyesterett slår fast at det må foreligge en konkret vurdering i den enkelte sak av hvilken fare trafikanten utgjør, sier advokatfullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk i Elden Advokatfirma.

Høyesteretts ankeutvalg mener lagmannsrettens begrunnelse for å midlertidig frata elsparkesyklisten førerkortet var for mangelfull. Dermed må beslaget behandles på nytt av Hålogaland lagmannsrett.

- Utvalget savner en konkret vurdering av hvorfor hennes bruk av den elektriske sparkesykkelen under alkoholpåvirkning tilsier at hun utgjør en slik trafikksikkerhetsrisiko at hun midlertidig skal fratas retten til å kjøre bil i tiden frem til inndragningsspørsmålet avgjøres i den ordinære straffesaker, skriver Høyesteretts ankeutvalg i sin kjennelse.

Saken gjaldt en kvinne som ble stoppet med 0,98 i promille på en elsparkesykkel få uker etter at det ble innført 0,2 i promillegrense også for små elektriske kjøretøy. Kvinnen har vært representert av advokat John Christian Elden og advokatfullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk i Elden advokatfirma AS.

- Som følge av de nye reglene for ruspåvirket føring av elektrisk sparkesykkel var det behov for avklaring av spørsmålene dette reiser når det gjelder midlertidig tilbakekall av førerrett og førerkortbeslag, sier advokatfullmektig Seehusen Karlsbakk.

Lagmannsretten mente at dersom man kjører elsparkesykkel med rundt 1,0 i promille når det kan være mange fotgjengere og annet i nærheten, gir det i seg selv grunnlag for midlertidig førerkortbeslag. En slik begrunnelse er ikke tilstrekkelig, mener Høyesterett.

I den aktuelle saken forelå det ingen opplysninger om at fører hverken holdt høy hastighet, var til fare eller sjenanse for noen eller på annen måte opptrådte uforsiktig eller hensynsløst.