Aktuelt

Frifunnet forretningsmann får erstatning

Af788579 13d9 41f5 901f 9c86931628ed w 1024 h 680

Publisert: 24.06.2024

Forretningsmannen Berge Gerdt Larsen, som i 2016 ble frifunnet av Gulating lagmannsrett for anklager om skattesvik, har fått medhold i store deler av sitt krav om erstatning fra staten. Det følger av en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett, opplyser hans advokater Anders Brosveet og Erik Ulvesæter i Elden Advokatfirma.

Larsen er tilkjent til sammen 12,8 millioner i erstatning og morarenter for inntektstap som følge av strafforfølgningen. I tillegg er han tilkjent 150 000 i oppreisning og 3,7 millioner i erstatning for sakskostnader. Larsen er dermed tilkjent et samlet beløp på 16,6 millioner kroner.

– Vi er svært tilfreds med at lagmannsretten avviste statens argumentasjon om at man uten videre skal miste retten til erstatning fordi man har benyttet seg av sin rett til å ikke forklare seg for politiet, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma, som sammen med advokat Erik Ulvesæter representerte Larsen i søksmålet mot Statens sivilrettsforvaltning.

– Lagmannsretten legger til grunn at en forklaring fra Larsen på et tidligere tidspunkt ikke ville ha stanset påtalemyndigheten fra å fortsette forfølgningen av Larsen. Selv om retten riktignok «ikke ser bort fra» at omfanget ville blitt mindre om han hadde forklart seg tidligere, tar retten altså utgangspunkt i at det mest sannsynlige er at påtalemyndigheten ikke ville justert kursen, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma.

Advokat Erik Ulvesæter viser til at aktoratet fortsatt sto på sitt og krevde domfellelse i lagmannsretten, selv etter at Larsen hadde forklart seg utfyllende over seks uker.

– Det viste jo i praksis at de ikke var mottakelig for å justere kursen basert på noen forklaring fra Larsen, sier advokat Erik Ulvesæter.

På tross av at lagmannsretten legger til grunn at noen tidligere forklaring fra Larsen ikke ville ha hindret skaden, reduserer lagmannsretten skjønnsmessig erstatningen.

– Her har lagmannsretten valgt en mellomløsning mellom statens og vår argumentasjon, og lagt til grunn at det skal gjelde et såkalt «avdempet årsakskrav» om hvorvidt unnlatt forklaring skal føre til avkortning av erstatningen, opplyser advokat Anders Brosveet. 

– Larsen har først og fremst vært opptatt av å få plassert ansvar etter en pågang fra skatteetat og påtalemyndighet som var preget av tunnelsyn, bekreftelsesfokus og manglende kompetanse, og har nå i hvert fall et godt stykke på vei fått plassert det ansvaret. Vi må nå gå nøyere gjennom dommen sammen med Larsen for å vurdere om noe av dette bør bringes videre til Høyesterett, eller om tiden er moden for å sette punktum for en prosess som har vart i mer enn 20 år, avslutter advokatene Anders Brosveet og Erik Ulvesæter i Elden Advokatfirma.