Aktuelt

Anker erstatningsspørsmålet i gruppevoldtektssaken

C6a5b2d7 5b9c 4745 9441 73c1fabef1e6 w 1024 h 680

Publisert: 03.05.2024

Elden Advokatfirma har i dag innlevert en anke til Høyesterett over dommen i gruppevoldtektssaken fra Bergen. Anken utfordrer Gulating lagmannsretts avgjørelse om oppreisningserstatning etter at klientene ble rettskraftig frifunnet for straff i en sak om påstått voldtekt.

De to som ble frifunnet for straff i lagmannsretten, og nå har anket dommen til Høyesterett, er representert av advokatene John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

- Våre klienter har valgt å anke lagmannsrettens dom fordi de opplever at dommen ikke reflekterer prinsippet om uskyldspresumsjonen. Å bli frifunnet for straff, men samtidig dømt til å betale erstatning med en begrunnelse som antyder skyld, skaper en konflikt med ideen om en reell frifinnelse, sier advokatene Elden og Hessen Jacobsen.

Advokatene anfører at domsgrunnene og domsslutningen med rimelighet kan oppfattes slik at de rokker ved konklusjonene i den frifinnende dommen. Dette reiser spørsmål ved Grunnloven § 96 andre ledd og EMK artikkel 6 nr. 2, som er fundamentale for rettssikkerheten.

Grunnloven § 96 andre ledd fastslår at ingen kan anses som skyldig i en straffbar handling før vedkommende har blitt dømt for handlingen gjennom en rettferdig rettergang. Dette prinsippet er også gjenspeilet i EMK artikkel 6 nr. 2, som sier at enhver person som er tiltalt for en straffbar handling skal anses som uskyldig inntil skyld er bevist i henhold til loven.

- Det er avgjørende at domstolene anerkjenner og skjønner samfunnets oppfatning av domsgrunnene, spesielt i saker med høy offentlig profil. Det hjelper ikke at lagmannsretten i domsgrunnene presiserer at de tiltalte skal anses uskyldige, når de samtidig begrunner en erstatning på en måte som gjør at publikum fortsatt tror det var hold i anklagene. Denne anken er ikke bare viktig for våre klienter, men også for opprettholdelsen av rettsstatens prinsipper, sier advokat John Christan Elden.

Advokatene understreker at man med denne anken vil sikre at frifinnelsen blir stående ubestridt og at den rettskraftige avgjørelsen respekteres i alle rettslige etterfølgelser.

- Denne saken har skapt et voldsomt engasjement i både redaktørstyrte og sosiale medier. Våre klienter innser at det å anke erstatningsspørsmålet inn for Høyesterett vil bidra til ytterligere oppmerksomhet, og vi vil oppfordre til saklighet i meningsutvekslingen. Enhver ytring som skrider over straffelovens bestemmelser vil bli politianmeldt, sier advokatene.

Priv. til red.:

Det er John Christian Elden som svarer på mediehenvendelser vedrørende anken. De kan sendes på media@elden.no