NAKENVISITASJON I NORSKE FENGSLER


Informasjon om oppreisningserstatnings-krav etter krenkelse av EMK artikkel 3 etter uberettigede kroppsvisitasjoner i norske fengsler.#generellstrafferett

Har du vært utsatt for rutinemessige nakenvisitasjoner i et norsk fengsel?

Advokatfirmaet Elden har varslet søksmål om krav ovenfor staten ved Justis- og Beredskapsdepartementet, saker vedrørende Kriminalomsorgens tidligere praksis med rutinemessige nakenvisitasjoner med naken knebøy. Praksisen foregikk i en rekke norske fengsler gjennom mange år, og ble av flere domstoler i 2020 funnet å utgjøre en krenkelse av forbudet mot nedverdigende behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 3. Se for eksempel Høyesterett sin dom av 5. november 2020.   

 

Det ble i disse sakene gitt fradrag i straff som reparasjon. For innsatte som opplevde dette under soning, kan ikke fradrag per i dag gis i en rettskraftig dom. Svært mange innsatte vil likevel etter menneskerettskonvensjonen artikkel 13 kunne anses å ha rett til kompensasjon for krenkelsene. Se for eksempel Den europeiske menneskerettsdomstolens dom i sak Roth mot Tyskland avsagt 22. oktober 2020.

 

Elden advokatfirma har mottatt svært mange henvendelser om sakene, fra innsatte som kan ha krav på slik kompensasjon. Vi har dessverre ikke anledning til å bistå alle, men ønsker å bidra til at ingen taper sin rett til å fremme et slikt krav.

 

Det er viktig at man avbryter frist for å unngå at kravet blir foreldet. Du kan selv anmode om at fristen avbrytes ved å laste ned, fylle ut og sende skjemaet som kan lastes ned i linken under denne teksten til Justis- og Beredskapsdepartementet

 

Du bør også hente inn dokumentasjon i saken din. Kriminalomsorgen har ikke ført journal over visitasjonene, men de har ført oversikt over dine fremstillinger og besøk. På den måten kan du regne ut antall visitasjoner. Skjemaet du sender til ditt fengsel finner du også nederst i denne artikkelen.

 

En del innsatte som har kontaktet oss ønsker først og fremst fradrag i straff. Vi kan ikke per i dag se at regelverket rundt straffegjennomføring er tilrettelagt for dette, men kan utforme en søknad om delvis benådning for deg etter oppdrag. Dette vil antakeligvis ikke dekkes av reglene om fri rettshjelp. Vi oppfordrer deg til å anmode om avbrytelse av frist uansett.


Videre saksgang vil deretter bero på resultatet av de søksmål vi allerede har varslet. Vi vil legge ut mer informasjon på denne siden etter hvert, og vil oppfordre deg til å følge med på nettsiden vår: www.elden.no

Mal til brev for innhenting av hendelsesjournal mv
Mal til brev for begjæring om avbrudd av foreldelsesfrist

Del denne saken Twitter Facebook E-post