Fri advokatbistand i visse saker

Det offentliges rettshjelpsdekning er dårlig for personer i fengsel og i straffesaker for personer som ikke er formelt tiltalt eller fornærmet i utvalgte saker. Ikke minst gjelder dette etter at dom er falt, og forsvarer/bistandsadvokatoppnevning er bortfalt.

Advokatfirmaet Elden DA ser på dette som et rettssikkerhetsmessig problem, og har som følge av dette innført en særordning med fri advokatbistand fra firmaets advokater. Kostnadene ved bistandsordningen dekkes av advokatfirmaet.

Ordningen knytter seg primært til klienter som har vært bistått fra advokatfirmaet i tilknytning til tidligere saker, men kan også gis til andre. Bistand gis etter en konkret vurdering når velferdsmessige og økonomiske grunner tilsier dette.

Ordningen omfatter blant annet:

 • bistand til mistenkte og siktede personer i straffesaker før retten til offentlig oppnevnt forsvarer inntrer
 • bistand til fornærmede i straffesaker også i saker som ikke omfattes av den offentlige bistandsadvokatordning
 • bistand til personer som er domfelt og som har problemer knyttet til gjennomføring av fullbyrding av straff
 • bistand til fengselsinnsatte i klagesaker knyttet til permisjoner/prøveløslatelser/benådning m.v.
 • bistand til fengselsinnsatte i saker som går på endring og forbedring av soningsvilkår

  Ordningen er subsidiær i forhold til offentlig rettshjelpsdekning eller erstatningsdekning samt dekning i klagesaker etter forvaltningslovens §36.

  Det beregnes ikke egenandel fra de som innvilges rettsråd etter denne ordningen.

  Omfanget av bistanden vil variere fra sak til sak, og ut fra advokatfirmaets kapasitet.

  Arbeidet vil bli utført under ledelse av de advokater som til enhver tid er tilgjengelige etter firmaets nærmere bestemmelse. Arbeidet vil bli utført etter faglig advokatmessig standard.

  Da advokatfirmaet etter dagens regler må betale merverdiavgift (moms) til det offentlige pr time som utføres av gratis arbeid, må tas forbehold om hvor mye tid som kan benyttes på den enkelte sak. Det tas også forbehold om å avslutte påbegynte oppdrag dersom sakens art eller andre hensyn tilsier dette.

 • Tips en venn om denne siden